PRIVACYSTATEMENT 

Algemene verordening gegevensbescherming-AVG

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik  doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
• een eventueel data lek direct aan u meld alsook aan de Autoriteit persoonsgegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier (niet digitaal). De bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Informeren van andere zorgverleners (
alléén met uw expliciete toestemming), bijv. als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing;
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
• Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
• Voor de financiële administratie: de factuur bevat uw NAW gegevens en geboortedatum zodat u de factuur bij de zorgverzekeraar kunt indienen;
• Uw emailadres wordt gebruikt voor het versturen van facturen, tussentijdse mailing en desgewenst nieuwsbrieven.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 
Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling.
De bewaartermijn van facturen is 7 jaar.

Rechten van cliënt
Recht op inzage

U heb het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u mij mag vragen of  ik persoonsgegevens heb vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Recht op correctie en verwijdering

U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Recht op data deportabiliteit

In de AVG (artikel 20) heet dit het recht om gegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens van mij te ontvangen. Ook kunt u mij vragen om persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere zorgverlener.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens 

Klachtrecht

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan in eerste instantie hierover contact op met mij. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens.